NExTWORK

Prototype - Roskilde

I Danmark er der op mod 40.000 unge mennesker mellem 16 og 29 år, der ikke er i gang med en uddannelse eller i job. Unge mennesker der ofte har komplekse sociale, personlige og psykiske barrierer, der fastholder dem i ledighed. Hvordan får vi dem tilbage på sporet, så de kommer ud af passiv forsørgelse, og bliver en aktiv del af samfundet?

NExTWORK er en indsats, der kobler unge ledige til praktikophold på virksomheder. I NExTWORK er det den unges ressourcer og interesser der er drivkraften for indsatsen. Fra første dag bliver den unge en aktiv medspiller på en udviklingsrejse, der har som mål at engagere og fastholde den unge i uddannelse eller job.

NExTWORK er forankret i et lokalt netværk af virksomheder, der tilbyder unge ledige praktikophold. På arbejdspladsen får den unge mulighed for at udvikle personlige og sociale kompetencer, skabe relationer og netværk, finde stabilitet i hverdagen, og opbygge en tro på egne evner. En ballast der bl.a. skal styrke de unges initiativ og vedholdenhed, og afklare dem på deres vej mod uddannelse og job.

De unge

NExTWORK er for den gruppe af unge der ikke er i gang med uddannelse eller i job. Unge mennesker der brude være i gang med at realisere deres forventninger og drømme til uddannelses- og arbejdslivet, men som hænger fast i offentlig forsørgelse. Unge der har brug for en helhedsorienteret og målrettet støtte, der nedbryder de barrierer som fastholder dem i ledighed, og styrker deres evner til at engagere sig i og fastholde uddannelse og job.

NExTWORK gør fra starten de unge aktive i deres egen udviklingsrejse ved at matche dem med en arbejdsplads i virksomhedsnetværket. Det betyder at de unge skal være motiveret for at træde ind på en arbejdsplads, og tage aktiv del i praktiske arbejdsopgaver.
Et krav for at deltage i NExTWORK er derfor, at de unge i udgangspunktet kan deltage minimum 15 timer per uge i arbejdsrelaterede aktiviteter på virksomheden.

Indsatsen

Grundstenen i NExTWORK er virksomhedsnetværket der løbende tilbyder unge ledige praktikophold. I en proces hvor den unge matches med en virksomhed, er den unge selv med til at vælge sit praktiksted. Tilsvarende får virksomhederne en stemme i udvælges af den unge som tilbydes en praktikplads. Det styrker muligheden for at skabe et godt match både fagligt og socialt, samtidig med at det skaber engagement og ejerskab til processen hos den unge og virksomheden.

De unges ophold på virksomheden kan være af varierende længde fra 6 uger til 6 måneder. NExTWORK giver mulighed for at den unge kan rykke videre til en anden virksomhed i netværket, og blive eksponeret for nye og anderledes arbejdsmuligheder og omgivelser. Det betyder at den unge kan få et forløb i NExTWORK, hvor de henter erfaringer fra praktikophold i flere virksomheder, med de muligheder det giver for at skabe relationer og netværk, og afprøve forskellige erhvervsinteresser.

Virksomhederne

Virksomhederne indgår (frivilligt) i et lokalt netværk, hvor de går sammen om opgaven med at rykke en gruppe unge ledige i retning mod uddannelse og job. Virksomhederne bruger hinanden til at hente inspiration og gode erfaringer i arbejdet med at støtte den unge, og de kan følge den unges videre rejse hvis den unge skifter til en anden virksomhed undervejs i indsatsen.

Virksomhederne modtager støtte til at løse administrative og praktiske udfordringer i forbindelse med de unges praktikophold, og de får løbende sparring på opgaven med at understøtte den unges personlige og sociale udvikling. Virksomhedsnetværket er sat samme af virksomhederne fra forskellige brancher, og det rummer både store og små virksomheder.

Ungestøtte

De unge mødes på ugentligbasis i deres netværksgrupper for at dele og italesætte arbejdsrelaterede oplevelser og udfordringer. Formålet med netværksgrupperne er at træne og indstudere simple teknikker de unge proaktivt kan anvende på arbejdspladsen til at takle udfordringer. Teknikkerne støtter ligeledes de unge i udforskningen af deres fremtidige retning og de skridt, der er nødvendige for at opnå deres individuelle mål.

Virksomhedsstøtte

For at opretholde værdien af netværket, mødes virksomhederne en gang om måneden. Formålet med møderne er at styrke virksomhedernes evne til at vejlede og håndtere gruppen af sårbare unge mennesker. Netværket fungerer som en platform hvor virksomhederne kan dele erfaringer og i fælleskab understøtte jobmulighederne for de unges individuelle behov.

Hvem er NExTWORK for?

NExTWORK er for en gruppe af unge som behøver støtte til at tage næste skridt mod uddannelse eller arbejde. Nedenfor findes en række eksempler på ungeprofiler for at illustrere personlighedstyper og forskellige behov.Simon, 22 år
- har været i aktiveringssystemet siden han forlod folkeskolen i en alder af 16 år. Han har været tilknyttet mere end 10 forskellige praktikforløb, men har grundet manglende engagement og motivation ikke været i stand til at gennemføre nogle af forløbene.

Simon bruger meget tid på at spille computer online, hvilket påvirker hans søvnmønster og hans evne til at fastholde en konsistent rutine.Liv, 24 år
- har startet på en række forskellige uddannelsesforløb. Hun har lavt selvværd, få venner og begrænsede sociale færdigheder. Dette påvirker hendes evne til at få nye venner når hun starter på en uddannelse, hun bliver ensom og udvikler midlertidige depressioner.

Liv er intelligent men meget introvert og har har skiftevis været i uddannelse og i aktivering siden hun færdiggjorde sin HF uddannelse.Rasmus, 19 år
- er uddannet automekaniker men kan ikke finde fast arbejde. Han er opvokset i en ustabil familie og er påvirket af sin sociale arv. Rasmus’ venneskreds består primært af andre unge i aktiveringssystemet, de hænger tit ud om aftenen og deler ofte en joint.

Rasmus er udadvendt og vellidt af alle han møder, men hans ustabile privatliv har indflydelse på hans døgnrytme og rutiner. Han er mentalt klar til at ændre sin livsstil.

Samarbejdspartnere

Nedenfor findes en liste over virksomheder som deltager i prototypen af NExTWORK i Roskilde kommune. Virksomhedernes feedback og tilbagemeldinger er med til at forme interventionen fremadrettet.

Værktøjer

En række analoge og digitale værktøjer er udviklet med det formål at facilitere og støtte de unge i deres udforskning af arbejdsrelaterede interesser og muligheder i netværket.

Værktøjerne anvendes også til at strukturere og guide samtaler mellem unge og virksomhedsrepresentanter i forbindelse sessioner hvor individuelle behov, interesser og værdier italesættes.

De unge kan kommunikere med hinanden mellem netværksmøder samt gemme arbejds- og socialt relaterede erfaringer, som behandles sammen i netværksgrupperne.De unges udviklingsparametre

På baggrund af virksomheders simple, digitale ugentlige rapporteringer dokumenteres de unges individuelle udvikling ud fra 6 karakteregenskaber.

Karakteregenskaberne giver et samlet indtryk af den unges udvikling inden for: Arbejdsegnethed, beslutsomhed og modstandskraft.

Initiativ

Vedholdenhed

Nysgerrighed

Samarbejdsevner

Sociale egenskaber

Ansvarsbevidsthed

Arbejdsegnethed

Det overordnet billede af de unges arbejdsegnethed er et resultat af virksomhedsrepræsentanternes ugentlig vurdering af den unges: ansvarsbevidsthed, punktlighed, produktivitet, sociale færdigheder og samarbejdsvillighed.

Beslutsomhed

De unges beslutsomhed er et samlet billede på deres vedholdenhed, uafhængighed og deres retning mod et realistisk mål for deres fremtidige arbejdsliv. De unge vurderes på månedligbasis af virksomheder og ungevejledere.

Modstandskraft

De unges mentale modstandskraft vurderes på halvårlig basis ud fra en standardiseret spørgeskemaundersøgelse udfyldt af de unge selv.
Monitorering af udvikling

En specialudviklet visualisering gør det muligt for både virksomheder og unge at se udviklingen.

Visualiseringen understøttes af et vejledende samtaleformat for at sikre en meningsfuld og værdifuld samtale mellem virksomheds-repræsentanten og den unge.


* Hvordan er visualiseringen anderledes fra sidste gang?
* Hvordan er den anderledes? Giv et eller flere eksempler.
* Hvilke ting har I sat pris på ved jeres samarbejde?
* Vælg et område I i fælleskab vil arbejde på at forbedre til næste gang.
Kontakt
Ulrik Lund-Sørensen
uls@rockwoolfoundation.org